2-fluorbenzaldehyde

26,88

Synoniemen:

CAS Number: 446-52-6

Linear formula: C7H5FO

Molecular Weight: 124.11

EG- Number: 207-171-2

UN: 1989

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 1.18 g/cm3

Assay: 97%

Boilingpoint: 172°C

Meltingpoint:  -45°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingscode 
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code 
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen