Fosforpentoxide

Productnummer: 1314-56-3 28,21

Synoniemen: Fosfor(V)oxide

CAS Number: 1314-56-3

Linear formula: P2O5

Molecular Weight: 141.94

EG- Number: 215-236-1

UN: 1807

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: 99%

Boilingpoint: 360°C

Meltingpoint:  340°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen - EU (§28, 1272/2008)
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
P280 - Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen