Oxaalzuur 99+%

19,68

Synoniemen: Zuringszuur, Ethaandizuur, Oxirinezuur

CAS Number: 6153-56-6

Linear formula: C2H4O4

Molecular Weight: 126.07

EG- Number: 205-634-3

UN: 3261

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 1.65 g/cm3

Assay: 99%

Boilingpoint: 

Meltingpoint:  101°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

Voorzorgsmaatregelen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.