Cadmium

48,56

Synoniemen:

CAS Number: 7440-43-9

Linear formula: Cd

Molecular Weight: 

EG- Number: 231-152-8

UN:

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: 99,95%

Boilingpoint: 

Meltingpoint:  

Opmerking: -5+20 mesh

Gevarenaanduidingscode 
H330 Dodelijk bij inademing.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen.

Preventieve code 
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Voorkom inademen van stof/ rook/ gas/ nevel/ dampen/ sproeinevel.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P284 Adembescherming dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.