Synoniemen: N-(4-ethoxyfenyl)ethanamide

CAS Number: 62-44-2

Linear formula: C10H13NO2

Molecular Weight: 179.22

EG- Number: 212-836-5

UN:

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: 97%

Boilingpoint: 

Meltingpoint:  133°C

Opmerking: Alleen voor research en development gebruik

Gevarenaanduidingen
H350 - Kan kanker veroorzaken
H302 - Schadelijk bij inslikken

Veiligheidsaanbevelingen - EU (§28, 1272/2008)
P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen
P308 + P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
P301 + P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen