Chloroform

Productnummer: 67-66-3

 

Synoniemen: Trichloormethaan

CAS Number: 67-66-3

Linear formula: CHCl3

Molecular Weight: 119.38

EG- Number: 200-663-8

UN: 1888

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: 99%

Boilingpoint: 232°C

Meltingpoint:  43-46°C

Opmerking: Product wordt niet aan particulieren geleverd

                        Alternatief voor het lassen van plexiglas: Klik hier

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Voorzorgsmaatregelen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

 

 

 

Chloroform word niet verkocht aan perticulieren, als bedrijf kunt u het HIER bestellen