Isopropylalcohol div. concentraties

Productnummer: 67-63-0 16,83

 

CAS Number: 67-63-0

Linear formula: (CH3)2CHOH

Molecular Weight: 60.10

EG- Number: 200-661-7

UN: 1219

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: Div.

Boilingpoint: 82°C (99,5%)

Meltingpoint:  -90°C (99,5%)

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P280 Beschermende kleding en oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

 

 

  • Synoniemen: 2-propanol, propaan-2-ol, isopropanol, 2-hydroxypropaan, IPA