Dichloormethaan

Productnummer: 75-09-2 -0% 195,28

Synoniemen: Methyleenchloride, DCM

CAS Number: 75-09-2

Linear formula: CH2Cl2

Molecular Weight: 84.93

EG- Number: 200-838-9

UN: 1593

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 1.32 g/cm3

Assay: 99%

Boilingpoint: 39°C

Meltingpoint:  -95°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Voorzorgsmaatregelen
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

iets voor jou?