Tetrahydrofuraan 99,5+%

Productnummer: 109-99-9 28,06

Synoniemen: THF
CAS Number: 109-99-9
Linear formula: C4H8O
Molecular Weight: 72.11
EG- Number: 203-726-8
UN: 2056
Vapor density:
Vapor pressure:
Density:
Assay: 99%
Boilingpoint: 66°C
Meltingpoint:  -108°C
Opmerking:
Gevarenaanduidingen
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Veiligheidsaanbevelingen 
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P261 - Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P280 - Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken
P240 - Opslag-en opvangreservoir aarden 

iets voor jou?