Salpeterzuur div. concentraties

Productnummer: 231-714-2

 

LET OP! vanaf september 2014 mag dit product niet meer aan particulieren geleverd worden.

 

Synoniemen: Waterstofnitraat, acidum nitricum, nitrylhydroxide, aquafortis

CAS Number: 7697-37-2

Linear formula: HNO3

Molecular Weight: 63.0

EG- Number: 231-714-2

UN: 2031

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: div.

Boilingpoint:

Meltingpoint:  

Opmerking:

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken -huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

 

 

 

 

Salpeterzuur mag niet worden verkocht aan particulieren, bedrijven kunnen het HIER bestellen.