5-fluoruracil

54,70

Synoniemen: 5-FU

CAS Number: 51-21-8

Linear formula: C4H3FN2O2

Molecular Weight: 130.08

EG- Number: 200-085-6

UN: 2811

Vapor density:

Vapor pressure:

Density:

Assay: 99%

Boilingpoint: 

Meltingpoint:  282°C

Opmerking: Light Sensitive, Antineoplastic agent. Not for drug use.

Gevarenaanduidingscode 
H301 Giftig bij inslikken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.