1-octylamine

34,77

Synoniemen: 1-aminooctaan, n-Octylamine, Caprylamine

CAS Number: 111-86-4

Linear formula: Ch3(Ch2)7NH2

Molecular Weight: 129.25

EG- Number: 203-916-0

UN: 2735

Vapor density:

Vapor pressure:

Density: 0.78 g/cm3

Assay: 99%

Boilingpoint: 178°C

Meltingpoint:  -1°C

Opmerking:

Gevarenaanduidingscode
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Preventieve code 
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ 
gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.